logo

STATUT

 СРПСКО  УДРУЖЕЊЕ РАДИОТЕРАПИЈСКИХ  ТЕХНИЧАРА

СТАТУТ

Београд, 16.Април 2016

На редовној Скупштини Српског Удружења Радиотерапијских Техничара донета је одлука о изменама Статута из 2009 године и усвајања новог Статута и циљу ефикаснијег деловања и рада Удружења у складу са обавезама и захтевима времена.

Основне одредбе

 

Члан 1.

Српско  Удружење  Радиотерапијских  Техничара  је стручно , недобитно , невладино Удружење основано на добровољној основи и вољињегових оснивача и чланова .Област  остваривања  циљева  удружења  je стручно усавршавање, организација стручних скупова,стручна подршка члановима.

Члан 2

Српско  Удружење  Радиотерапијских  Техничара  ( у даљем тексту Удружење )  је стручно Удружење  Радиотерапијских  техничара и Здравствених техничара  Републике Србије , који обављају специфичне послове у оквиру  процеса лечења пацијената на Радиотерапији као делу система здравствене заштите  Републике Србије.

 

ЧЛАНСТВО

 

Члан 3

Удружење чине чланови. Чланови Удружења  могу   бити пунолетна лица држављани Републике Србије, који обављају специфичне послове Радиотерапијског Техничара .

Члан 4

Чланство се стиче добровољним потписивањем приступнице.

Чланови могу бити и страни држављани , Радиотерапијски Техничари у својству почасног члана или посматрача.

Чланови могу бити и студенти Високе Здравствене Школе Струковних Студија , и пензионери.

Удружење издаје чланске карте свим својим члановима.

Члан 5

Седиште Удружења је  на Институту  за Онкологију и Радиологију Србије, Пастерова 14  , Београд.

 

Циљеви , обавезе и делатност Удружења

 

 Члан 6

Циљеви и обавезе Удружења усмерени су на стручно  организовање, усавршавање и стручну и професионалну подршку члановима у складу са статутом  одређеним делатностима, уз поштовање Устава и закона Републике Србије.

Члан 7

Делатност Удружења:

-активно учествује у стручном усавршавању и едукацији својих чланова;

-организује стручне скупове  , семинаре, симпозијуме,конгресе, за чланове Удружење и друге здравствене и медицинске техничаре ,лекаре и здравствене сараднике сараднике у интересу струке

-остварује сарадњу са домаћим и међународним  удружењима радиотерапијских  техничара и других профила здравствених радника;

-сарађује са високообразовним установама ,институцијама  здравствене заштите и владиним установама;

-даје предлоге за законске регулативе, стандарде и норме од значаја за струку и чланство;

-даје подршку члановима по питању њиховог положаја и статуса;

-даје предлоге за запошљавање незапослених кадрова;

-утиче на радну савест и етику чланова;

Члан 8

Један од основних циљева је и колективно учлањење у међународне  струковне организације

 

Ознаке Удружења

 

Члан 9

Удружење има свој  скраћени назив, симбол , лого и печат

Члан 10

Уз пун назив Српско Удружење Радиотерапијских  Техничара

користи  се и скраћени назив који проистиче из почетних слова назива  исписан ћириличним и латиничним писмом –СУРТТ -SURTT  .

Члан 11

У контактима и представљању у иностранству Удружење користи енглески превод  назива –Serbian Society for Radiotherapy Technicians -SSRTT

Члан 12

Симбол Удружења је кружног облика  са називом  Српско Удружење Радиотерапијских  Техничара и техничким цртежом - апарат за радиотерапију са скицом пацијента и радиотерапијског  техничара.

Члан 13

Лого Удружења чини скраћени назив удружења на ћириличном и латиничном писму раздвојен на горњу и доњу страну разделном стилизованом цртом жуте боје-на горњој страни је ћирилични натпис на доњој латинични.Слова  су у боји  заставе Републике Србије

Члан 14

Удружење има свој печат. Печат је кружног облика са пуним именом удружења исписаним кружно слева на десно ћириличним писмом.У средини је скраћени назив –СУРТТ -великим словима ћирилично и латинично са местом седишта-Београд-  и годином оснивања -2009.

 

Руковођење Удружењем

 

Члан 15

Удружење има своје органе руковођења-Скупштину Удружења, Председника Удружења, Потпредседника Удружења, Извршни Одбор Удружења, Надзорни Одбор Удружења, Благајника Удружења, Стручни Одбор

Члан 16

Скупштина Удружења је главни руководећи орган Удружења.Скупштину чине сви чланови Удружења.

Чланови скупштине бирају своје делегате за  Скупштину из редова својих чланова из Радиотерапијских центара.

Члан 17

Скупштина има свој правилник о раду, броју делегата  и избору делегата

Члан 18

Број делегата одређује се пропорционално у односу на број чланова Удружења  из Радиотерапијских центара у Србији , по правилнику Скупштине.

Члан 19

Правилник о раду скупштине, броју и избору делегата усваја се на оснивачкој скупштини. Правилник се може мењати сходно потрбама и вољи делегата и чланова  скупштине.

Члан 20

Мандат скупштине је  четири године

Члан 21

Скупштина бира  и разрешава Председника, Потпредседника, Извршни Одбор  , Надзорни Одбор , Благајника и Стручни Одбор.

Члан 22

Оснивачка Скупштина , изузетно , бира првог председника и секретара Удружења и препоручује Првој редовној изборној Скупштини прихватање њихових  мандата.

Члан 23

Радом   Скупштине руководи Председник   или  Потпредседник Удружења.

Скупштина се састаје минимум једном годишње.

 Члан 24

Седницу Скупштине могу сазвати Председник или Потпредседник , на своју иницијативу или предлог чланова Скупштине или неког  од одбора , као редовну или ванредну.Ванредна Скупштина се може сазвати и по другим питањима за која се покаже да су од ванредног значаја или важности за Удружење и чланство.

Члан 25

Председник Удружења представља Удружење у земљи и Иностранству, организује рад Удружења ,руководи радом Удружења и заступа интересе чланова Удружења  –између седница Скупштине.

Председник руководи радом Скупштине.

Члан 26.

Председник остварује контакте са другим Удружењима , институцијама , високообразовним установама, здравственим установама и другим владиним и невладиним институцијама.

Члан 27.

Председник потписује уговоре о сарадњи са установама и институцијама из члана 26, као и са спонзорима.

Члан 28.

Председник може пренети своја овлашћења на потпредседника или Извршни Одбор у случају одсуства или спречености за рад.

Члан 29.

Председник може , у интересу Удружења, овластити потпредседника  за одређене послове из члана  26 и 27.

Члан 30.

Председник извештај о свом раду у писменој и усменој форми подноси Скупштини и Извршном Одбору.

Члан 31.

Мандат Председника траје четири године.

Члан 32.

Председика бира и разрешава дужности Скупштина , на предлог минимум 10 чланова Скупштине.

Члан 33.

Изузетно први Председник Удружења се  бира на основу члана 22. Статута.

Члан 34.

У случају оставке Председника пре истека мандата, а између две редовне седнице Скупштине, Удружењем руководи потпредседник или услед спречености Извршни Одбор до избора новог Председника Удружења

Члан 35.

Потпредседник у сарадњи са Председником  Удружења координира рад удружења,  прави план активности и стручних скупова и предлаже их Извршном Одбору.У сарадњи са Председником , Извршним Одбором  и Стручним Одбором организује стручне скупове.

Члан 36.

Уз сагласност председника може  потписати уговоре о сарадњи и спонзорству.

Члан 37.

Потпредседник  извештај о свом раду у писменој и усменој форми подноси Скупштини и Извршном Одбору.

Члан 38.

Мандат Потпредседника траје четири године.

Члан 39.

Потпредседника  бира и разрешава дужности Скупштина , на предлог минимум 10 чланова Скупштине.

Члан 40.

Изузетно први Секретар  Удружења се бира  по члану 22.

Члан 41.

У случају оставке Потпредседника  пре истека мандата, а између две редовне седнице Скупштине, председник  или Извршни Одбор преузима  овлашћења потпредседника  Удружења до прве седнице скупштине.

Члан 42.

Благајник Удружења је задужен за финансијске послове удружења и по налогу председника (или потпредседника ) обавља финансијске трансакције.

Члан 43.

Благајник извештај о свом раду у писменој и усменој форми подноси Скупштини и Надзорном Одбору.Благајника бира и разрешава дужности Скупштина , на предлог минимум 10 чланова Скупштине.Благајник активно учествује у раду  Надзорног Одбора.Мандат Благајника траје четири године.

У случају оставке  Благајника   пре истека мандата, а између две редовне седнице Скупштине, председник  или потпредседник  преузима  дужности Благајника.Функцију благајника на основу овлашћених потписа за заступање обављају Председник или потпредседник Удружења

Члан 44.

Извршни Одбор је извршни орган руковођења  Удружења.

Радом Извршног Одбора руководе Председник и/или Потпредседник Удружења.

Члан 45.

Извршни Одбор на предлог Председника и/или потпредседника  разматра, коригује , предлаже и усваја план годишњих активности Удружења.

Разматра и о другим специфичностима , законским актима идр. ,од битности за Удружење и чланство.

Члан 46.

Извршни Одбор обавља свој рад на седницама , које се одржавају на тримесеца , и/или на стручним скуповима.Председник и/или потпредседник могу из оправданих разлога сазвати Извршни Одбор и ван предвиђених термина.Извршни одбор у координацији са Председником и Потпредседником Удружења формира стручне комисије за ефикаснији рад Удружења.Извршни Одбор овлашћује председника Удружења да руководи Удружењем између седница .

Члан 47.

Извршни Одбор чине Председник , потпредседник и минимум 7 чланова Скупштине из других  Радиотерапијских Центара.Извршни Одбор бира Скупштина на предлог чланова.Сваки члан Извршног Одбора може именовати своју замену из свог Радиотерапијског Центра.

Број чланова се може повећати одлуком Скупштине Удружења

Члан 48.

Извештај о свом раду чланови Извршног Одбора подносе Скупштини у писаној форми .

Мандат Извршног  Одбора траје четири године.

Члан 49.

У случају  оставке једног  или највише пет чланова Извршног Одбора , нови чланови се бирају између чланова скупштине Радиотерапијских центара из кога су члан/чланови који су поднели оставку.

Члан 50.

У случају колективне оставке чланова Извршног  Одбора сазива се Ванредна Скупштина Удружења.

Члан 51.

На предлог Председника, Скупштина Удружења формира Стручни Одбор

 Члан 52.

Стручни Одбор формира  се у циљу експедитивнијег рада удружења.

Стручни Одбор укида и преузима функцију Стручних Комисија,Техничке и Информативне комисије ,Стручни одбор има за циљ припрему и рецензију програма едукације и стручног усавршавања

Члан 53.

Стручни Одбор чине председник (потпредседник )Удружења,изабрани  чланови  Извршног Одбора на Скупштини  и стручњаци из области Радиотерапије: Лекари, Медицински Физичари Радиотерапијски Техничари.

Члан 54.

Стручни Одбор разматра предлоге Председника Удружења, Потпредседника Удружења и Извршног Одбора о плану стручних активности

Стручни Одбор врши рецензију  стручних скупова Одлуке Стручног Одбора може потписати и верификовати и само један члан Стручног одбора

Члан 55.

Чланове Стручног Одбора предлаже Председник Удружења и чланови Извршног Одбора

Члан 56.

Надзорни Одбор врши надзор рада руководства Удружења и располагања имовином и финансијама удружења.

Члан 57.

Надзорни Одбор чини  5   чланова . Председник Удружења учествује у раду одбора Сваки члан Надзорног одбора  може именовати своју замену из свог Радиотерапијског Центра.

Члан 58.

Надзорни Одбор се може проширити на више  чланова  уз учешће представника спонзора.

Члан 59.

Извештај о свом раду чланови Надзорног  Одбора подносе Скупштини у писаној форми .

Мандат Надзорног  Одбора траје четири године.

Члан 60.

У случају  оставке једног  од чланова  Надзорног Одбора  нови чланови се бирају између чланова скупштине РТ центра из кога су члан/чланови који су поднели оставку.

У случају колективне оставке чланова Надзорног Одбора сазива се Ванредна Скупштина Удружења.

 

ИМОВИНА  И ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА

 

Члан 61.

Удружење је по статуту и закону недобитна организација , и у моменту оснивања не располаже  непокретном имовином.

Члан 62.

Удружење може стећи непокретну имовину искључиво у виду донације или поклона од стране неке институције, лица или спонзора.

Члан 63.

Удружење  има своје приходе , основне  и ванредне.

Основни приход је чланарина која се наплаћује од чланова удружења, месечно на лични доходак .Висину чланарине одређују скупштина или Извршни Одбор.

Члан 64.

Чланарина се не наплаћује почасним члановима, члановима посматрачима ,страним држављанима, студентима , пензионерима и члановима који су остали без посла.

Члан 65.

Ванредни приходи се остварују од спонзора , државних институција идр. Ради организовања стручних скупова, едукације у иностранству чланова и др. Стручних и друштвених активности.

Члан 66.

У случају потписивања дугорочног спонзорског уговора, ти приходи се могу одлуком скупштине превести у редовне приходе.

Члан 67

За приходе и расходе задужени су Председник и  потпредседник који подносе извештаје  Надзорном Одбору , Извршном Одбору и Скупштини.

 

Прелазне и Завршне одредбе

 

 Члан 68.

По ступању на снагу измена овог статута  у року од годину дана сва акта Удружења ускладиће се са одредбама статута.

Члан 69.

Српско Удружење Радиотерапијских Техничара  престаје да постоји ако се за то изјасни више од две трећине чланова  и делегата скупштине  , ако даљи рад забране надлежни државни органи ,или када из објективних разлога удружење није у стању да извршава своје законске обавезе.

У случају престанка рада Имовина удружења се предаје надлежној државној Институцији.

О престанку рада Удружења Извршни Одбор је у обавези да извести надлежни државни орган ради брисања из регистра.

Члан 70.

Измене  статута ступају  на снагу на дан доношења на Редовној Скупштини .

 

У Београду  16.04.2016.